Проект №BG16RFOP002-2.073-2279 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

 

На 06.07.2020 г. „ПЛАСТЕК“ ООД влезе в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-2279-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

 

Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултатите са свързани с постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места и продължаване дейността на предприятието минимум три месеца след приключване на проекта.

                                                    

Общата стойност на проекта е 9 999,99 лв., от които 8 499,99 лв. европейско (ЕФРР) и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект BG16RFOP002-2.073-2279, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.