Тази страница е осъществена с подкрепата на Европейския съюз и Република България,

Програма ФАР BG 2004 BG 2004/016-711.11.04 „Повишаване конкурентоспособността на българските предприятия”.

Отговорност за изложените в нея възгледи носи единствено „Пластек” ООД. Страницата по никакъв начин не отразява официалната позиция на Европейския съюз.

  

Програма ФАР BG2003

BG2003/004-937.05.01 „Изпълнение на предприсъединителните ангажименти на Република България в областта на здравословните и безопасни условия на труд” 

На 30 Ноември 2006 г., фирма „Пластек” ООД – гр. Пловдив стартира изпълнение на Договор BG2004/016-711.11.04/ESC/G/GSC-1-109 „Успешно минало, стабилно настояще, конкурентно бъдеще”, като бенефициент по Програма ФАР BG2004/016-711.11.04 „Повишаване конкурентоспособността на българските предприятия” към Министерство на икономиката и енергетиката. Продължителността на проекта бе 24 (двадесет и четири) месеца с основна цел повишаване на конкурентоспособността на „Пластек” ООД като представител на малките и средните предприятия от българския производствен сектор, за да се подготви фирмата адекватно да посрещне конкурентния натиск на европейския пазар и същевременно да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на целия производствен сектор в България. За постигане на предвидените цели се модернизираха и обновиха производствените технологии и оборудването чрез закупуване на нов екструдер, който оптимизира производствения процес и даде възможност за произвеждане на нови продукти и намаляване на енергоразхода, в резултат на което се повиши ефикасността и ефективността на цялостния производствен процес в предприятието.

 

 Възложител

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

 

Финансираща програма

Схема за безвъзмездна помощ "Конкурентоспособност",

Проект BG2004/016-711.11.04/ESC/G/GSC-1

 

Обща цел на проекта

Общата цел на проекта бе да се повиши конкурентоспособността на „Пластек” ООД като представител на малките и средните предприятия от българския производствен сектор и по този начин компанията да се подготви за конкурентния натиск в Европейския съюз. Достигането на по-високо конкурентно ниво на фирмата допринася за подобряване на  общото ниво на конкурентоспособност на сектора като цяло.

 

Специфична цел на проекта

Конкретната задача на проекта бе именно  модернизирането и обновяването на част от производствените технологии и оборудването в „Пластек” ООД, в резултат на което се повиши ефикасността и ефективността на цялостния производствен процес.

 

Продължителност на проекта

24 (двадесет и четири) месеца

 

Същност на  проекта

В рамките на този проект основните дейности бяха обвързани със закупуването и въвеждането в експлоатация на нов екструдер за тръби, който замени такъв по-старо поколение. Новият есктрудер е с три пъти по-висока производителност от предходния и това води до намаляване на разхода на енергия за единица продукция. Конфигурацията на шнека дава възможности за преработка, освен на РЕ (полиетилен) и на други полимерни материали, което даде възможност на „Пластек” ООД да разшири продуктовата си гама и да повлияе в положителна посока на пазарната реализация на фирмата.

  

Последна актуализация:

17.11.2011 г.